سامانه نوبت دهی بهیاب

  سامانه نوبت دهی بهیاب

سامانه نوبت دهی بهیاب استان گلستان (برنامه هدایت یکپارچه الکترونیکی بیماران) با هدف ایجاد امکان آرامش و نظم در محیط ،معرفی متخصصان و متخصصان ، اعلام زمان حضور متخصصان ، فراهم آوردن زمینه اخذ نوبت توسط بیماران و مراجعه کنندگان توسعه یافته است.


  آدرس : گلستان ،گرگان ،بلوار هیرکان ،ابتدای سایت اداری ،ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  کدپستی : 4918936316
  تلفن : 01732436022
  ثبت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات : behyab@goums.ac.ir